#GoDigitalIndia
Kanhai Chhugani December 23, 2019
Man vs. Machine
Kanhai Chhugani December 14, 2016
Adapt to She-Power
Kanhai Chhugani October 28, 2016
Gender-bender
Kanhai Chhugani February 15, 2016
Payroll automation
Kanhai Chhugani January 8, 2016
The future of HR
Kanhai Chhugani November 4, 2015
Social Ho!
Kanhai Chhugani May 4, 2015
Happy Diwali
Kanhai Chhugani October 22, 2014
HR with a heart
Kanhai Chhugani July 17, 2014
Remotely, yours
Kanhai Chhugani May 26, 2014